Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

O nas

O nas

26 marca 2011

Nordycka Unia Oświaty Polonijnej jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych organizacji, których celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego oraz propagowania kultury polskiej w krajach nordyckich. Unia respektuje niezależność wchodzących w jej skład organizacji oraz ich prawo do podejmowania suwerennych decyzji zgodnie ze statutami tych organizacji.

Unia  stawia sobie następujące cele do realizacji:

1.      inicjowanie i wspieranie różnorodnych form współpracy pomiędzy organizacjami wchodzącymi w skład Unii,

2.      podejmowanie działalności na rzecz podniesienia rangi oświaty polskiej oraz zapewnienia prawnych i organizacyjnych ram dla jej funkcjonowania w państwach skandynawskich,

3.      rozwijanie współpracy organizacji stowarzyszonych w  Unii z władzami oświatowymi Polski w szczególności w zakresie konsultacji projektów oświatowych związanych z oświatą polską realizowaną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.      podnoszenie jakości kształcenia uczniów w zakresie nauki języka polskiego jako ojczystego i obcego, oświaty i kultury polskiej w państwach skandynawskich poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych,

5.      współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie propagowania nauki przedmiotów ojczystych, nauki języka polskiego jako obcego, oświaty i kultury polskiej.

6.      inicjowanie prac  promujących naukę przedmiotów ojczystych, naukę języka polskiego jako obcego oraz oświatę i kulturę polską w państwach skandynawskich.

7.      działanie na rzecz wzrostu świadomości znaczenia wielojęzyczności i drogi do niej u rodziców,

Unia  realizuje cele przez:

1.      wszechstronne propagowanie celów szczegółowych, programów, projektów, metod i technik stosowanych w zakresie nauczania przedmiotów ojczystych, tj. języka polskiego jako ojczystego oraz elementów geografii i historii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie polskim;  języka polskiego jako obcego oraz oświaty i kultury polskiej w krajach skandynawskich,

2.      współpracę z członkami Unii i organizację wzajemnej pomocy wśród członków Unii,

3.      współpracę z osobami i instytucjami w zakresie promocji w świecie języka polskiego i kultury polskiej,

4.      doradztwo i pomoc organizacyjno-merytoryczną oraz podejmowanie projektów edukacyjnych  dla członków Unii i innych podmiotów zainteresowanych jej działalnością,

5.      prowadzenie działalności integrującej członków Unii.

  • RSS
  • Facebook